Aktualności

Wróć do Aktualności

aktualne PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU (stan na dzień 1 października 2020 r.)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU
Stan na dzień 1 października 2020rok
Zalecenia oraz zasady sanitarno- epidemiologiczne dotyczące organizacji zawodów w pływaniu w czasie pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2 na pływalniach zostały opracowane w oparciu o: Wyjaśnienia i zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w sprawie korzystania z basenów kąpielowych i pływackich:
http://www.polswim.pl/sites/default/files/baseny_sars-cov-2_dla_gis_final.pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej poz. 1356 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001356
jak również w oparciu o specyfikę dyscypliny, w organizacji zawodów.
ZALECENIA OGÓLNE
1. Udział w zawodach jest dobrowolny, a jego potwierdzenie następuje w wyniku zgłoszenia zawodnika przez macierzysty klub.
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach jest dołączenie przez klub do zgłoszenia w SEL (elektroniczny system ewidencji zawodników) podpisanych przez Prezesa/Dyrektora Klubu/Kierownika ekipy lub trenera biorącego udział w zawodach Deklaracji (załącznik 1), że w trakcie zawodów będzie posiadał tę Deklarację i Oświadczenia zawodników pełnoletnich lub rodziców/opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich(zał. 2.).
Niedostarczenie ww. dokumentów jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach.
3. Pomiar temperatury uczestników zawodów odbywać się będzie w przypadku zgłoszenia służbie medycznej organizatora złego samopoczucia lub występowania innych objawów infekcji. W przypadku, gdy przekroczony zostanie próg 38 stopni Celsjusza pomiar zostanie powtórzony dwukrotnie. W sytuacji potwierdzenia przekroczenia ww. progu zawodnik zostanie umieszczony w odizolowanym pomieszczeniu i wyposażony w maseczkę, a odpowiednie służby sanitarne zostaną o tym poinformowane (dalsze postępowanie zgodnie z ich zaleceniami). W przypadku zawodników niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie poinformowany o sytuacji, a w izolatorium zawodnik taki będzie przebywał pod opieką osoby upoważnionej przez osobę sprawującą opiekę nad zawodnikiem (dotyczy osób niepełnoletnich).
4. Przebywanie rodziców/opiekunów prawnych oraz publiczności na terenie obiektu uzależnione będzie od indywidualnych decyzji organizatora zawodów i administratora obiektu, którzy mogą zakazać ich obecności na obiekcie.
ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
1. Łączna liczba uczestników bez obsługi technicznej, sędziowskiej i trenerów nie przekroczy jednocześnie 250 osób (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku) w wyodrębnionym wyłącznie dla zawodników i trenerów sektorze trybun i niecki pływalni.
2. Publiczności mogą być udostępnione miejsca na widowni zgodnie z zapisami w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku.
3. Organizator zapewni wydzieloną przestrzeń dla każdej ekipy (np. na trybunach lub niecce pływalni).
4. Zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami i z zachowaniem dystansu społecznego od członków innych zespołów ( 1 rząd lub 1 szereg krzesełek lub odległość 1,5m).
5. Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat zawodów, etc.) – należy unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie ceremonii medalowej.
6. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to zawodników, którzy uczestniczą w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki oraz sekretarza zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania konkurencji.
7. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu.
8. Bezwzględnie zabrania się używania windy na danym obiekcie przez wszystkich uczestników zawodów (zawodników, sędziów, trenerów, osób z obsługi technicznej etc.) oraz publiczność.
9. Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów), toalety i natryski będą dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami określonymi przez Zarządcę pływalni.
10. W czasie zawodów stoliki sekretariatu zawodów, miejsca sędziowskie oraz inne stanowiska zostaną zorganizowane w sposób zapewniający zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.
11. W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach.
12. Wszelkie odprawy, w tym konferencja techniczna będą skrócone do minimum, a ich uczestnicy powinni zachowywać dystans społeczny i stosować maseczki albo tzw. przyłbice. Organizator zawodów może zrezygnować z organizacji konferencji technicznej z bezpośrednim udziałem przedstawicieli klubów. W takim przypadku wszystkie informacje przekazane zostaną komunikatem na stronie www. zawodów, drogą mailową, oficjalnym komunikatorem (np. WhatsApp, Messenger, itp.) oraz podane przez spikera.
13. Rozgrzewka będzie odbywała się w grupach wg. szczegółowego, opracowanego na każde zawody oddzielnie Programu, uwzględniającego przewidziane do przeprowadzenia konkurencje oraz funkcjonalność obiektu.
DODATKOWE ZALECENIA ORGANIZACYJNE
Celem ograniczenia bezpośredniej komunikacji zaleca się, aby:
 We wszystkich pomieszczeniach związanych z organizacją zawodów obowiązuje 1,5 m odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami;
 Osoby biorące udział w organizacji zawodów powinny bezwzględnie zakrywać usta i nos;
 Organizator obowiązkowo udostępni dedykowany do imprezy adres e-mailowy, zaznaczając w regulaminie zawodów, że jest to podstawowy kanał komunikacji w trakcie trwania zawodów, służący do np. do zgłaszania w regulaminowym czasie składów sztafet;
 Organizator założy i udostępni grupę na komunikatorze typu WhatsApp, która będzie obejmować kierowników ekip, sekretariat zawodów, delegatów i inne osoby, realizujące zawody w celu bieżącej komunikacji (np. wykreśleń z konkurencji, etc.);
 Zaleca się aby Komisja sędziowska komunikowała się z wykorzystaniem połączenia radiowego (krótkofalówki);
UWAGA
Należy podkreślić, że „nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. (…) COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, zwraca się w tym kontekście uwagę na podatność SARS-CoV-2 jako wirusa otoczkowego na liczne czynniki dezynfekcyjne. Również chlor (podchloryn sodu) (…) stosowane powszechnie w uzdatnianiu i dezynfekcji wody w publicznych basenach kąpielowych skutecznie eliminują cząstki tego mikroorganizmu.”

Należy zatem przyjąć, że rozgrywanie zawodów, udział w rozgrzewkach, etc. w uzdatnionej wodzie nie powoduje zagrożenia dla zawodników i zawodniczek w pływaniu. Podczas poszczególnych startów w konkurencjach pływackich nie występują sytuacje kontaktu twarzą w twarz w dystansie mniejszym niż 1,5 metra nad wodą, podczas których mogłoby dojść do bezpośredniej transmisji wirusa drogą kropelkową z ust do ust.
Szczególną ostrożność należy zachować po wyjściu z niecki basenu, tj. we wszystkich innym pomieszczeniach obiektu udostępnionych na potrzeby zawodów.

procedura_bezpieczenstwa_pzp_plywanie_covid_19_wersja_2020.10.01_

procedura_bezpieczenstwa_pzp_plywanie_covid_19_wersja_2020.10.01_-_deklaracja_klubu

procedura_bezpieczenstwa_pzp_plywanie_covid_19_wersja_2020.10.01_-_oswiadczenie_zawodnika

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności